Školský vzdelávací program

                   

 

 

                                                 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ  PROGRAM 

 

SLNIEČKO

                                           

   

 Dátum prerokovania ŠKVP v pedagogickej rade : 23.8.2017

 Dátum prerokovania ŠKVP v rade školy : 23.8.2017

 Dátum vydania ŠKVP : 24.8.2017

 

Dátum schválenia zriaďovateľom : 23.8.2017

Meno, priezvisko riaditeľa : Katarína Stískalová

 

OBSAH

1. Názov školského vzdelávacieho programu ........................................................................ 3

2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania ....................................... 3  

3. Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu

    alebo jeho ucelenej časti..................................................................................................... 4

 4. Vlastné zameranie školy..................................................................................................... 4

 5. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania................................................................ 5

 6. Učebné osnovy ................................................................................................................... 5

     6.1 Východiská plánovania výchovy a vzdelávania v materskej škole................................. 5

7. Vyučovací jazyk.................................................................................................................... 6

8. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom     

    vzdelaní................................................................................................................................ 6  

9. Personálne zabezpečenie ................................................................................................... 7

10. Materiálno-technické a priestorové podmienky................................................................ 7

11. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní ............ 7

12. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí .................................................................... 8

13. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy........................................... 8  

14. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov.......  9

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. NÁZOV ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

 

„Slniečko“ svieti na všetky deti rovnako-na zdravé ,aj zdravotne znevýhodnené. Ráno rozjasňuje deň ,zohrieva líčka i srdiečka. Je zdrojom svetla a tepla. Bez slnka by nebol život na zemi. Deti sú naše slniečka-rozjasňujú deň, úsmevmi zohrievajú srdiečka. K tomu aby boli spokojné, šťastné, usmiate, im veľmi pomôžu aj nadobudnuté vedomosti a zručnosti zo školského vzdelávacieho programu. Názov slniečko sme vybrali preto, lebo je určený pre slniečka.

 

  1. VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

 

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálno-citovú úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Školský vzdelávací program je zostavený tak, aby rešpektoval ciele výchovy a vzdelávania uvedené v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení neskorších predpisov.

dôsledky zdravotného znevýhodnenia.

 

 

  1. STUPEŇ VZDELANIA, KTORÝ SA DOSIAHNE ABSOLVOVANÍM ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU, ALEBO  JEHO UCELENEJ ČASTI

 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

 

4.  VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY

 

Vychováva a vzdeláva zdravotne znevýhodnené deti s viacnásobným postihnutím.

Vytvára deťom špecifické podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a uspokojovanie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.

Zabezpečuje odborný prístup vo vzdelávaní včasnou špeciálno-pedagogickou, psychologickou diagnostikou, výchovou a vzdelávaním podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.

Využíva individuálnu a skupinovú prácu s dieťaťom,  používanie špeciálnych metód a foriem vyučovania, zaradenie špecifického obsahu, špecifický postup v hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov, aplikácia alternatívnych foriem komunikácie, úzka spolupráca s rodičmi a iné, podľa individuálnej potreby konkrétneho dieťaťa, vyplývajúcej z odbornej diagnostiky.

 

  1. DĹŽKA DOCHÁDZKY A FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

 

Dĺžka dochádzky: od 1 do 4 rokov Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej dochádzky.

 Forma výchovy a vzdelávania: celodenná s umožnením poldennej prevádzky podľa rozhodnutia rodičov a zdravotného znevýhodnenia detí.

 

6. UČEBNÉ OSNOVY

 

Učebné osnovy tvoria vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí najmenej v rozsahu Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

6.1  VÝCHODISKÁ PLÁNOVANIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V MATERSKEJ ŠKOLE

 

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole je vyjadrená v Dennom poriadku pre Súkromnú špeciálnu materskú školu Lipová 1736/2, Topoľčany, v ktorom sú uvedené odporúčané časy trvania jednotlivých foriem a činností dňa v materskej škole.

Pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľka vychádza:

jednotlivé výchovno-vzdelávacie oblasti prepájali.

Pri plánovaní  aktivity a úlohy rozdeľujeme, dopĺňame a prispôsobujeme zdravotným znevýhodneniam detí, pričom vychádzame z individuálnych vzdelávacích programov, vypracovaných CŠPP.

Hlavné vzdelávacie aktivity sa striedajú v dvojtýždňovom intervale nasledovne:

1.TÝŽDEŇ

Pondelok-Rozumová výchova

Utorok-Hudobná výchova

Streda-Matematika

Štvrtok-Pracovná výchova

Piatok-Telesná výchova

2.TÝŽDEŇ

Pondelok-Rozumová výchova

Utorok-Literárna výchova

Streda-Jazyková výchova

Štvrtok-Výtvarná výchova

Piatok-Telesná výchova

 

 

 

 

 

6.2 TÉMY K PLÁNOVANIU

 

TÉMY

PODTÉMY:

September :  Naša škôlka

Kto som?

Orientácia v okolí škôlky

Kto – čo robí v našej škôlke?

Domáce a hospodárske zvieratá

Október:  Pani Jeseň

Jeseň – počasie, oblečenie

Jeseň v sade – ovocie

Jeseň v záhrade - zelenina

Jeseň v lese (lesné plody, lesné zvieratá)

November:  Dopraváčik

Dopravné prostriedky – podľa vonkajšieho vzhľadu

Dopravné prostriedky – účel, miesto, pohyb

Keď zasvieti SEMAFOR

Nasadať, ideme!

Bezpečne do škôlky (zhrnutie)

December:  Vianoce

Moja rodina (vzťahy – matka, otec, dieťa,...)

U nás doma (Kto - čo robí?)

Vianoce v našej škôlke

Január:  Zima je tu

Ročné obdobie – Zima

Oblečenie v zime

Zimné športy

Február: Fašiangy

Fašiangový karneval

Farby – modrá, žltá, červená, zelená

Časti dňa

Vesmír

Marec:  Zdravie a choroba

Ľudské telo (časti ľudského tela)

Úraz a choroba

Zdravá výživa

Starostlivosť o zdravie

Apríl: Jar k nám letí

Veľkonočné zvyky

Ročné obdobie – JAR

Domáce zvieratá a ich mláďatá

Jar v záhrade – jarné kvety

Máj:  Naše mamičky

Deň matiek

Kto – čo robí? Pracovné činnosti

Hračky a predmety

Farebný svet

Jún: Vitaj Leto

Sviatok detí

Naše Slovensko

Ročné obdobie – Leto

Voľne žijúce živočíchy

Výlet do ZOO

 

 

 

 

 

 

 

6.3  UPLATNENIE VÝKONOVÝCH ŠTANDARDOV POČAS KAŽDODENNÝCH ČINNOSTÍ

INDIVIDUÁLNEJ PRÁCE A GRAFOMOTORICKÝCH CVIČENÍ

 

Denne

Vzdelávacia oblasť/podoblasť

Výkonový štandard

Počas sebaobsluhy,

 hygieny,

príchodu, odchodu zo škôlky

 

Zdravie a pohyb /Hygiena a sebaobslužné činnosti

 Má osvojené základné hygienické návyky(použitie toalety a toaletného papiera, umývanie rúk po použití toalety, umývanie rúk pred jedlom a po zašpinení sa atď.

Ovláda základné sebaobslužné činnosti

Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania(desiata, obed, olovrant), používa príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní

Udžiava poriadok vo svojom okolí

Zdravie a pohyb/Zdravie a zdravý životný štýl

Opíše jednoduchú prevenciu prenesenia infekčného ochorenia/nekýcham na druhého/ a vznik zubného kazu/čistím si zuby/

Človek a spoločnosť/Základy etikety

Volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu a odzdraví primerane situácii

Používa prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu

Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania

Správa sa ohľaduplne k deťom a dospelým

Počas  hier

Človek a svet práce/Užívateľské zručnosti

Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi

 

Človek a spoločnosť/Základy etikety

 

 

 

Volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu a odzdraví primerane situácii.

Používa prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu.

Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania.

Správa sa ohľaduplne k deťom i dospelým.

 

 

 

Identifikuje pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti.

Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobnostných

predpokladov.

Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností.

Dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť.

Vyjadruje pocity zo zážitku, vypočutej rozprávky alebo príbehu – pozitívne i negatívne.

Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií – pozitívne i negatívne.

Opíše aktuálne emócie.

Detský kalendár

 

Človek a spoločnosť/orientácia v čase

Správne používa pojmy: včera ,dnes, zajtra.

Vie koľko má rokov, pozná ročné obdobie, príp.mesiac svojho narodenia

Orientuje sa na elementárnej úrovni v časových vzťahoch dňa, týždňa, mesiaca ,roka

 

Človek  a spoločnosť/ Prosociálne správanie

V dialógu vie vypočuť iných( deti, dospelých)

Rozlišuje vhodné a nevhodné správanie

Požiada o pomoc , keď si to situácia vyžaduje a poďakuje za pomoc od druhých

Poskytne pomoc iným

Podelí sa o veci

Presadzuje sa v hre, alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom

Nenásilne rieši konflikt

Odmieta nevhodné správanie

Uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania

Pozná na elementárnej úrovni svoje práva a splniteľné povinnosti

 

Počas individuálnej práce

Vzdelávacia oblasť/podoblasť

Výkonový štandard

Počas hry s vkladačkami: Ľudské telo

Človek a príroda/Človek

Opíše základné fyz. funkcie ľudského tela-dýchanie, trávenie, pohyb, krvný obeh, zmyslové vnímanie

Prezeranie encyklopédií

Človek a príroda /Prírodné javy

 

 

 

Človek a spoločnosť/ geografia okolia

 

 

 

 

Človek a spoločnosť/ História okolia

Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania (svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila  a pohyb)

Pozná najznámejšie prírodné krásy regiónu-napríklad rieku, ktorá preteká cez daný región, pohorie, či vodú plochu

Pozná najznámejšie prírodné krásy našej vlastinapr. Vysoké Tatry,alebo Dunaj

Vymenuje niektoré historicky významné lokálne objekty, napr. hrad, zámok

Šašo Tomáš

Človek a spoločnosť/orientácia v okolí

Opisuje známe trasy na základe orientačných bodov

Uvedie adresu svojho bydliska

Pozná verejné inštitúcie a služby vo svojom okolí a účel na ktorý slúžia(obchod, polícia, pošta, lekárska ambulancia)

Práca s tabletom

Matematika a práca s informáciami/Čísla a vzťahy

Geometria a meranie

 

 

 

Bez zisťovania počtu rozdelí skupinku obrázkov na dve skupinky s rovnakým počtom

Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad ,pod, pred, za medzi, na,v,vpravo,vľavo, v rohu, v strede, dokresli obrázok poľa pokynov,dá pokyn na dokreslenie obrázka na určené miesto

 

Geometria a meranie

 

Nakreslí, rozlíši, vymodeluje a pomenuje rovnú a krivú čiaru.

 

Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, kreslenie obrysov či identifikáciu cesty v obrazci (v bludisku, na jednoduchej mape).

 

Na základe pokynov daných pomocou symbolov ↓, ←, →, ↑ (alebo pomocou iných dohodnutých symbolov pre pohyb v štvorcovej sieti) sa dokáže pohybovať v štvorcovej sieti.

 

Geometria a meranie

 

Odmeria vzdialenosť a určený rozmer predmetu (v skutočnosti, aj na obrázku) odhadom a pomocou určenej aj zvolenej neštandardnej jednotky (krok, dlaň, pomocný predmet). Výsledok merania vysloví počtom použitých jednotiek merania (v obore do 10).

 

Odhadom aj meraním porovná dva predmety podľa veľkosti určeného rozmeru (dĺžka, výška, šírka, hrúbka). Výsledok porovnania vysloví pomocou stupňovania prídavných mien (dlhší, kratší, širší, nižší, užší...).

Pri usporiadaní 3 predmetov určí predmet s najväčším zvoleným rozmerom. Túto skutočnosť vysloví pomocou slov s predponou naj (najdlhší, najkratší, najužší, najtenší ...).

Usporiada podľa veľkosti určeného rozmeru 3 až 4 predmety.

V usporiadanom rade určí objekt na základe slov prvý, druhý, tretí, štvrtý, posledný, predposledný, pred, za, hneď pred a hneď za.

Opíše polohu predmetov v usporiadanom rade a umiestni v ňom predmet podľa týchto pokynov.

 

Logika

Vytvorí (nakreslí) podľa daného vzoru (do 6 objektov) alebo pravidla jednoduchú postupnosť objektov.

Pokračuje vo vytvorenej postupnosti predmetov alebo nakreslenej postupnosti obrázkov. Predmety môžu byť celkom odlišné, alebo sa líšia iba farbou či veľkosťou. 

Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti.

Rozhodne o pravdivosti (áno/nie, platí/neplatí) jednoduchých tvrdení.

Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť. 

Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.).

Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.).

Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej súvislosti.

 

Práca s informáciámi

Ovláda základy práce s digitálnymi technológiami, vie ovládať digitálne hry či používať digitálne animované programy určené pre danú vekovú skupinu a pod.

Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok (podľa možností konkrétnej materskej školy), ktorá simuluje pravouhlý pohyb v štvorcovej sieti (po štvorčekoch aj po vrcholoch), vie pomocou tlačidiel prejsť určenú trasu a to aj s prekážkami, pri tom zbiera a ukladá určené predmety, dodržiava správne poradie činností. Naraz dokáže naplánovať až 4 kroky takejto cesty.

Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok (podľa možností konkrétnej materskej školy), vie kresliť, farebne vypĺňať uzavreté plochy, vyberať a umiestňovať obrázky.

Rozvíjanie grafomotorických zručností

Počas grafomotorických cvičení

Jazyk a komunikácia/ Grafomotorické predpoklady písania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane a prstov

Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia

Je schopné kresliť a písať vo vyznačených líniách

Dokáže spojiť dva body čiarou, nakresliť kríž, prikreslení používa súvislé pravidelné pohyby smerujúce zľava doprava aj sprava doľava, kreslí čiary, kruhy

Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí vzpriamene, vzdialenosť očí od podložky je primeraná

Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží ceruzku správnym spôsobom vyvíja primeranú intenzitu tlaku na podložku.

 

 

 

7.  VYUČOVACÍ JAZYK

 

V SŠMŠ Lipová 1736/2,Topoľčany  sa výchova a vzdelávanie realizuje v slovenskom jazyku, štátnom jazyku Slovenskej republiky  v zhode so zriaďovacou listinou SŠMŠ.

 

8. SPÔSOB, PODMIENKY UKONČOVANIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA A VYDÁVANIE DOKLADU O ZÍSKANOM VZDELANÍ

 

 Predškolské vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31.augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva materská škola pri koncoročnej slávnostnej rozlúčke s predškolákmi spojenej s odovzdaním darčeka na pamiatku ,detskou veselicou a pohostením.

 Dieťa v závere predškolského veku získa elementárne základy kľúčových kompetencií. Formovanie týchto kompetencií je smerovaním, ktorého cieľom je dosiahnuť školskú pripravenosť a získať základy pre rozvíjanie schopnosti učiť sa v vzdelávať . Absolvent predprimárneho vzdelávania je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole alebo špeciálnej základnej škole, podľa druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia.

 

9. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole vykonávajú učitelia predprimárneho vzdelávania, špeciálni pedagógovia, ktorí sú spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti. Pomáhajú im asistenti. Prevádzková pracovníčka spĺňa požadované vzdelanie pre výkon  činnosti a pracovného zaradenia. Vydáva deťom stravu, udržiava školský dvor, upratuje.

 

10.MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY

 

 Naša materská škola je dobre materiálne i technicky vybavená.

Disponujeme množstvom didaktických pomôcok, hračiek, edukačného softwaru aj softwaru pre logopedickú terapiu.

Priebežne dopĺňame nové moderné učebné pomôcky a odbornú literatúru.

Triedy sú vybavené moderným, variabilným a farebným nábytkom, ktorý rozvíja estetické cítenie detí, vyhovuje bezpečnosti a ochrane zdravia detí. Každá trieda je dostatočne vybavená spotrebným materiálom na výtvarné, motorické, pracovné činnosti na základe čoho môžeme kvalitne plniť ŠkVP. Trieda včielok je vybavená  počítačom a tabletom s edukačnými hrami, trieda lienok interaktívnou tabuľou , čo nám umožňuje rozvíjať digitálnu gramotnosť detí a zvyšovať motiváciu pri edukácii. Obe triedy vyhovujú potrebám detí a umožňujú efektívne využiť priestor pre realizáciu cielených aktivít aj hrových činností.

Pre realizáciu pohybových aktivít a relaxačných cvičení využívame priestory triedy a za dobrého počasia školský dvor.

SŠMŠ sídli v areáli MŠ Lipová 1736/2 v Topoľčanoch. K dispozícii máme 2 triedy, jedna je predelená nábytkom na dve časti. Druhá časť slúži ako spálňa. Ďalšie miestnosti  sú : jedáleň pre deti, hygienické priestory pre deti, šatňa, priestor pre uskladnenie učebných pomôcok a ostatného materiálu, miestnosť pre individuálnu prácu s deťmi a prácu učiteliek , hygienické priestory pre personál.

 

 

 

 

 

 

11. PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

 

 · Pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor riaditeľka zabezpečí ďalšieho zamestnanca MŠ, ktorý pod vedením učiteľky dbá na bezpečnosť detí.

 

12. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ

 

 

13. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV ŠKOLY

 

            Kontrolnú činnosť v materskej škole vykonáva riaditeľka školy, prípadne poverený pracovník. Je zameraná predovšetkým na plnenie cieľov a štandardov zo ŠVP. Kontrola musí byť systematická, motivačná a jej výsledky majú slúžiť na odstránenie nedostatkov, ktoré sa následne kontrolujú. Kontrolná činnosť sa uskutočňuje podľa plánu, náhodne aj podľa aktuálnej potreby (sťažnosti).

Je zameraná na všetkých zamestnancov a špecificky formou kontrolnej činnosti na samotnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá zahŕňa učenie učiteľkou a učenie sa detí. Výsledky pedagogickej práce učiteliek sa odrážajú v správaní , konaní a úrovni vedomostí, zručností a návykov detí a naopak. Všetci zamestnanci sú hodnotení 1x počas školského roka podľa plnenia cieľov a úloh z plánu práce školy.

Priamy nadriadený v hodnotenom období priebežne zhromažďuje podklady pre hodnotenie, na základe ktorých hodnotí vykonávanie pedagogickej činnosti pedagogického zamestnanca. Súčasťou hodnotenia je hodnotiaci pohovor, ktorý vykoná priamy nadriadený so zamestnancom.   Hodnotenie sa prevedie:

            Problematika vnútorného systému kontroly a hodnotenia zamestnancov školy je podrobne rozpracovaná v ročnom pláne vnútornej kontroly školy.

 

14. POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

 

Vedenie materskej školy vynakladá úsilie na to, aby každý pedagogický zamestnanec mal vytvorené optimálne podmienky na štúdium a aby zvolené vzdelávanie pedagogickými zamestnancami bolo v súlade so ŠkVP a akceptovalo potreby a požiadavky špeciálnej materskej školy. Štvrťročne sa pedagogickí zamestnanci stretávajú na zasadnutí MZ.

Usilujeme o:

efektívneho informačného systému.

Vzdelávanie pedagogických  zamestnancov je podrobne rozpracované v ročnom pláne kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov.

 

 

 

 

© 2013-2023 SŠMŠ Topolčany | Ochrana osobných údajov
Všetky práva vyhradené. | Tvorba web stránok Trenčín - Ján Ďuriga